Afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?

Over al deze vragen zijn gesprekken gevoerd met inwoners en professionele partijen zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn wensen en zorgen op tafel gelegd. Over het woningaanbod voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met senioren, starters en lage inkomens? Maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen woningen hierop worden aangepast? Belangrijke thema’s, met soms verrassende ideeën. Natuurlijk was ook het Dorpsplatform Kamerik aanwezig op de avond in de Schulenburch waar ook andere inwoners uit Kamerik/Kanis aanwezig waren.

Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een concept-woonvisie die door de Raad wordt vastgesteld op 25 juni 2015. Daarna wordt de Woonvisie uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met de woningcorporaties.

Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn er deelvisies per kern:

  1. Concept-woonvisie Woerden algemeen (klik om te lezen)
  2. Concept-woonvisie stad Woerden
  3. Concept-woonvisie Harmelen
  4. Concept-woonvisie Kamerik/Kanis (klik om te lezen)
  5. Concept-woonvisie Zegveld

Na ontvangst van de concept-woonvisie hebben we als Platform Kamerik een reactie gegeven op dit concept. Lees de reactie van het Dorpsplatform op de woonvisie.