Bericht van het gemeentehuis:

Wat betreft het noordelijke deel van de Van Teijlingenweg; vorige week is dit deel van de Van Teijlingenweg geïnspecteerd. Eind deze week beoordelen we hiervan de resultaten. Op basis van de uitkomsten worden herstelwerkzaamheden aan de grootste gaten/schades uitgevoerd. Uitvoering hiervan zal zijn in de eerst volgende asfaltronde in september. 

Deze week starten we met de Van Teijlingenweg tussen Beukenlaan en Kanis met groot onderhoud. Ook brengen we op verzoek van de bewoners alvast een provisorische ophoging aan met tijdelijke materialen (betonnen platen) in het oostelijke deel van de Roerdompstraat in de Kanis. Dit vooruitlopend op de totale reconstructie van de openbare ruimte in de Kanis, die gepland staat voor volgend jaar.

Bron: woerden.tv - 7 juli 2015

Kamerikers hebben na een korte opknapbeurt van een week een verbeterde van Teylingenweg.

Scheuren en kuilen ontstaan die zijn ontstaan door verzakkingen worden aangepakt door het uitvoeren van onderhoud. Dit is een oplapmiddel voor de komende paar jaar. In de tussentijd doet de gemeente onderzoek naar een structurele oplossing voor deze gevolgen van bodemdaling binnen het programma ontwikkeling veengebied.

De werkzaamheden starten 13 juli a.s. en duren een week. De weg is dan niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer en er gelden omleidingsroutes. Er wordt een nieuwe asfalt laag geleged en de aansluitingen naar opritten en woningen worden verbeterd.

Roerdompstraat Kanis
Ook de Roerdomstraat krijgt een verbetering. De straat kampt met extreme verzakkingen, waardoor met regen er continu water in de straat staat. Door het leggen van betonplaten wordt hier een tijdelijke oplossing gecreëerd.

Reactie van het dorpsplatform op de brief van werkgroep Oortjespad is nu beschikbaar onder vergaderen> correspondentie en hieronder direct gelinkt.

Lees de open brief van de werkgroep behoud Kinderboerderij Oortjespadbehoud Kinderboerderij Oortjespad (9 juni)

Lees de reactie van het Dorpsplatform (16 juni)

Is het Burg. Breenplantsoen in Kamerik jouw meest favoriete park? Stem dan op dit park op de website van Supporter van Schoon. Als je stemt maak je kans op een bijzondere prijs. Lees alles erover op: http://www.supportervanschoon.nl/parken/

Of ga direct naar de pagina over het Breenplantsoen om te stemmen: http://www.supportervanschoon.nl/zoek-je-park/#!19405/burgemeester-breenplantsoen-kamerik/

parken NL

De gemeente Woerden heeft dit jaar diverse wijzigingen in het maaibeleid voor lang en kort gras in de hele gemeente en dus ook in Kamerik doorgevoerd.

maaiHet Loon en aannemingsbedrijf Theo Klever bv uit Harmelen welke dit jaar door de gemeente voor het maaiwerk is ingeschakeld, heeft een website in het leven geroepen waar u op kunt zien waar en wanneer maaiwerkzaamheden – ook in Kamerik - worden uitgevoerd. Zie hiervoor www.bermenslotenwoerden.nl

Op 23 juni a.s. zouden weer maaiwerkzaamheden (klepelen) in Kamerik worden uitgevoerd; er is op genoemde site ook een (globale) kaart te zien waarop de bermen bijv. 2x of 4 x per jaar worden gemaaid (dit betreft klepelen van het lange gras). De gemeente heeft na vorig jaar ingediende klachten over te hoge bermbegroeiing de frequentie van het maaiwerk van 2 x naar 4 x per jaar gebracht. Het korte gras op grasvelden wordt uiteraard als voorheen veel vaker in het groeiseizoen gemaaid. Toch houdt het maaibeleid veel inwoners bezig, zo merken wij geregeld in onze contacten en tijdens openbare vergaderingen van het Dorpsplatform. Er bestaan nog teveel klachten over. Zo horen wij dat soms teveel wordt weggemaaid (incl. bloemenzee) of dat dit juist helemaal niet of te weinig gebeurt.

Daarom willen wij eventuele klachten verzamelen en in de loop van dit jaar nader met de gemeente bespreken. Inmiddels hebben al meerdere bewoners schriftelijk bezwaren geuit; deze zullen wij bij onze inventarisatie betrekken. Nieuwe op- of aanmerkingen over het maaibeleid van de gemeente verzoeken wij u per e-mail in te dienen en wel voor 1 augustus a.s. Het emailadres van het Dorpsplatform is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De resultaten van de inventarisatie en het resultaat van het overleg met de gemeente hierover zullen wij te zijner tijd op deze website publiceren.

breen123Aanstaande zaterdag is er weer een vrijwilligersochtend in het Burg. Breenplantsoen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit onkruid wieden, snoeiwerkzaamheden etc. 

Start vanaf 9.00 uur bij het voormalige gemeentehuis en het duurt ong. 2 uur. 

Iedereen van harte welkom om mee te helpen in het park!

Afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor de gemeente Woerden. Deze is nodig om goede plannen en afspraken te kunnen maken voor het wonen in de toekomst. Waar is behoefte aan welke woningen? Waar moet nieuwbouw komen en voor wie? Hoe zorgen we voor een betere doorstroming?

Over al deze vragen zijn gesprekken gevoerd met inwoners en professionele partijen zoals woningcorporaties, zorgpartijen en makelaars. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn wensen en zorgen op tafel gelegd. Over het woningaanbod voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld: hoe gaan we om met senioren, starters en lage inkomens? Maar ook over duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Hoe kunnen woningen hierop worden aangepast? Belangrijke thema’s, met soms verrassende ideeën. Natuurlijk was ook het Dorpsplatform Kamerik aanwezig op de avond in de Schulenburch waar ook andere inwoners uit Kamerik/Kanis aanwezig waren.

Alle wensen, ideeën en suggesties zijn onder de loep genomen. Ook de onderzoeksgegevens van de gemeente zijn daarbij betrokken. Het resultaat is een concept-woonvisie die door de Raad wordt vastgesteld op 25 juni 2015. Daarna wordt de Woonvisie uitgewerkt in een strategische woningbouwplanning en worden er prestatieafspraken opgesteld samen met de woningcorporaties.

Er is één woonvisie voor heel Woerden, daarnaast zijn er deelvisies per kern:

  1. Concept-woonvisie Woerden algemeen (klik om te lezen)
  2. Concept-woonvisie stad Woerden
  3. Concept-woonvisie Harmelen
  4. Concept-woonvisie Kamerik/Kanis (klik om te lezen)
  5. Concept-woonvisie Zegveld

Na ontvangst van de concept-woonvisie hebben we als Platform Kamerik een reactie gegeven op dit concept. Lees de reactie van het Dorpsplatform op de woonvisie.

cuttsmall 9555Stoomgemaal Teijlingens is afgelopen zaterdagmiddag na een restauratie weer geopend. Rond 14.00 opende commissaris van de Koning Willibrord van Beek samen met dijkgraaf Patrick Poelmann, wethouder Martin Schreurs en voorzitter van de stichting Ruud Mees het gerestaureerde gemaal aan de Van Teijlingenweg in Kamerik. Er zijn verschillende aanpassingen verricht.

Lees het volledige bericht op Woerden.tv.

zaterdag 9 mei werd de afronding van het project 'Ruimte voor de Grecht' gevierd. Er is een nieuwe Nes aangelegd in de Grecht, gemaakt van een baggerproject als uitdieping van de Kamerikse Wetering.

De opening bestond uit een mooie vaartocht over de Grecht en uiteraard een bezoek aan het waterbergingsgebied. De bestuurders van hoogheemraadschap De Stichte Rijnladen en Natuurmonumenten draaiden ter opening enkele sluizen open zodat het project verder onder water kon lopen. Door natuurlijke landaanwinning zal er een nes ontstaan (eilandje in De Grecht). 

20150509 11331420150509 111341

 

 


20150509 112644

 

 

 

 


20150509 113437

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit project komen de drie taken van het waterschapswerk bij elkaar:

  1. Droge voeten met de aanleg van een waterbergingsgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering
  2. Veilige dijken met het verbeteren van de Grechtkade
  3. Schoon water door de aanleg van een nieuw nat natuurgebied en het baggeren van de Grecht en de Kamerikse wetering

Op 25 maart werd het zwerfvuil in en langs routes in Kamerik voor de 6e keer weer aangepakt; ruim 50 scholieren en 12 ouders maakten het dorp en omgeving weer 'spic en span'.
 
7e
4e
                                       
Kamerik Schoon 2015 018
Kamerik Schoon 2015 022

Kamerik Schoon 2015 026Kamerik Schoon 2015 030

Ook in Kamerik zijn er 'supporters van Schoon!' in voldoende mate te vinden. Het Dorpsplatform organiseerde voor de 6e keer de actie Kamerik Schoon waarbij met scholieren van beide basisscholen in het dorp de wegen, plantsoenen en routes weer van talloze blikjes, plastic rommel en ander zwerfafval werden verlost.

Dit project dat in de Landelijke Opschoonweek wordt gehouden slaat steeds beter aan en ruim 50 kinderen en 12 ouders/begeleiders namen er met enthousiasme aan deel. Langs doorgaande (fiets) routes heeft de gemeente nu extra vangnetten voor de rommel geplaatst; hiervan wordt ook goed gebruik gemaakt; helaas wordt toch nog teveel rommel op straat gegooid, maar met de actie lieten de scholieren zien dat dit niet hoeft en veel beter kan. 

Aan het eind van de middag sprak 'dorps'wethouder Tymon de Weger de kinderen toe en trakteerde hij de deelnemers op een stukje taart.

Woensdagavond, 25 maart 2015, een avond om niet te vergeten voor Arthur Bolderdijk. Na 25 jaar lid van het bestuur van de ondernemersvereniging Kamerik/Kanis zwaait Arthur af als voorzitter van de Kamerikse ondernemersvereniging. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging memoreert Arthur hoogtepunten uit de afgelopen periode en stelt hij de leden Sikke van Es als nieuwe voorzitter voor. De leden stemmen met luid applaus in met de voorgestelde nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter dankt Arthur voor de grote inzet van de afgelopen jaren waarin het ledental een gestage groei heeft laten zien. Ook de financiën blijken helemaal op orde te zijn getuige de presentatie van de penningmeester Pieter Timmerman. Tijdens het informele gedeelte na afloop van de vergadering zwaait wethouder Bob Duindam alle lof toe (foto) voor inzet van de voorzitter en overhandigt hem namens het gehele gemeentebestuur een gevarieerd pakket waarin ook Kamerikse producten zijn opgenomen.

IMG 0436

De gemeente heeft klachten ontvangen over huis-aan-huis verkopers van containerreiniging aan inwoners. Deze personen melden dat het reinigen en desinfecteren van huisvuilcontainers verplicht is gesteld door de gemeente in verband met de nieuwe wijze van afval inzamelen. Dit is onjuist. De gemeente stelt reiniging en desinfectie van huisvuilcontainers namelijk niet verplicht. De keuze om deze dienst af te nemen ligt bij de inwoner zelf.

In de nieuwsbrief van het Dorpsplatform werd - ten onrechte - wellicht de indruk gewekt dat de sessie ontwerpatelier Kanis een vrije inloop heeft. Dit is niet het geval.
De informatie over het ontwerpatelier in Kanis is ter informatie aangeboden. Het ontwerpatelier in Kanis is een werkbijeenkomst en niet een openbare inloopmiddag / avond. Diverse inwoners van Kanis zijn betrokken bij dit werkatelier.

In de maand februari bezochten leden van de Kunstkring 600 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Linschoten. Hier gaven zij een inspirerende schilderles, waarbij de leerlingen een zelf gekozen aanzicht uit hun Woerdense omgeving schilderden. Van 3 tot 26 maart is een selectie te zien van de resultaten, in Regiobibliotheek Het Groene Hart in Woerden.

IMG 1809De getoonde schilderijen zijn door leerlingen, leerkrachten en/ of ouders uitgekozen als ‘meest bijzondere’ van de klas. Per klas zijn er drie schilderijen geselecteerd. De schilderijen die in de bibliotheek te zien zijn worden medio maart door een jury beoordeeld: De beste drie schilderijen van deze selectie worden geëxposeerd in het Stadsmuseum in Woerden, tijdens de expositie ‘Woerdens Mooiste’ van de Kunstkring.

Dit project is een samenwerking tussen KUVO, de Kunstkring en het Stadsmuseum Woerden en is mede mogelijk gemaakt door het Cultuur Platform Woerden en het Programma Versterking Cultuureducatie.

Op woensdagmiddag 25 maart a.s. tussen 13.30 - 15.30 uur gaan kinderen van de Wijde Blikschool en de Eben Haëzerschool Kamerik en Kanis weer opschonen. Ook in 2014 werden er zakkenvol zwerfafval ingezameld en waren weer veel mensen actief.

kamerik schoon1kamerik schoon3kamerik schoon2

Kinderen en ouders kunnen zich aanmelden via de school: andere begeleiders/helpers zijn zeer welkom en kunnen zich aanmelden per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor nadere informatie: tel 401905.

Bericht van wijkagent Ton Hendrikse:

inbraakVorige week woensdag op donderdag (4 op 5 feb) hebben er in de late avond- en of nachturen op diverse plaatsen diefstallen in Kamerik plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal fietsen, en een bromfietsen weggenomen die in de tuin of in een berging stonden. Tevens is er op enkele plaatsen ingebroken en vond er een diefstal uit een auto plaats. 

Heeft u iets gezien of gehoord? Meld dit bij de politie via 0909-8844. Bij verdachte omstandigheden graag direct 112 bellen.
 
Ton Hendrikse  
Wijkagent Kamerik/Zegveld
Politie | Midden Nederland | De Copen | Wijkteam Woerden
 

Team Weteringloop wint het Verenigingenspel 2015. Op de tweede plek eindigde team Kamerik bouwt voor Oeganda 1 en op de derde plek team CDA. Het Dorpsplatform leverde haar titel in en eindigde op de 16e plek. Team Burg. Breenplantsoen (onderdeel van het Dorpsplatform) behaalde een mooie vierde plek. In totaal deden er 72 teams mee.

Foto: Edward den Hartog

10423693 1045658885460866 4883415750097261424 n

De sleutelclub heeft op 30 januari 2015 bekend gemaakt dat oud-wethouder Cor van Tuijl de nieuwe voorzittter is van de Stichting Sleutelclub Kamerik. Ook heeft de sleutelclub voor het pand aan de Nijverheidsweg een conciërge benoemd. Het is de heer Arie Hoogendoorn uit Kamerik.

WP 20150130 20 12 56 ProDe nieuwe voorzitter kreeg de voorzittershamer overhandigd en de nieuwe conciërge kreeg een sleutel van symbolische grootte. Beiden ontvingen bloemen aan het begin van hun carriere bij de sleutelclub. De nieuwe benoemden gaven in hun eigen woorden te kennen trots te zijn op de sleutelclub en wat tot nut toe is bereikt.

Cor vanTuijl benadrukte dat hij met genoegen de belangen van de sleutelcub bij zijn oud collega’s van het college onder de aandacht zal blijven brengen.

Arie Hoogendoorn meldde het zo mooi te vinden dat je als Kamerikse gemeenschap bijna van wieg tot graf je betrokkenheid bij de sleutelclub kan tonen.  

Bron: RPL Woerden

nellie v vliet

Henk en Nellie van der Vliet zijn dit jaar tot Kameriker van het jaar benoemd. Zij kregen de titel voor hun vrijwilligerswerk bij korfbal-vereniging SDO, de kerk, een school en voor hun activiteiten voor 'Child's Destiny of Hope', ter ondersteuning van het Ugandese dorpje Chawolo.

Het winnen van de titel werd tijdens 'Kamerik Stampot' bekend gemaakt. Henk en Nellie ontvingen een oorkonde en een wisselplaquette. Het is de zesde keer dat het Dorpsplatform een Kameriker van het jaar benoemde.

Foto: Ulco Wesselink

inzamelzak

In onderstaande brief van de gemeente Woerden staat nieuws m.b.t. het inzamelen van plastic afval.

Beste bewoner(s),

Met deze brief informeren wij u over een proef bij u in de buurt waarbij u uw zakken met plastic aan speciaal hiervoor bedoelde haken aan de lantaarnpalen kunt hangen op de dag van inzameling. Ook laten wij u in deze brief weten dat u voortaan drinkpakken en blik bij het plastic mag doen.

Lees hier de volledige brief