Wijktuin Snel & Polanen en Waterrijk
De wijktuin in Snel en Polanen en Waterrijk gaat nu echt van start! De eerste vrijwilligers zijn een paar keer bij elkaar gekomen, we hebben een plan gemaakt en woensdagavond 11 juni gaan we voor het eerst buiten aan de slag! We zullen beginnen met wat grof werk: een hekwerkje neerzetten, de indeling maken, paden maken, etc.

Educatie op Oortjespad
Voor educatie op Oortjespad was schooljaar 2013-2014 was een erg goed jaar. Een recordaantal van 220 schoolklassen hebben zich voor Oortjespad aangemeld. Dit komt neer op zo'n 6500 kinderen met 2000 begeleiders.
Toch komt er een einde aan het educatieve aanbod in haar huidige vorm. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft onlangs besloten dat er komend schooljaar geen educatieve programma's worden aangeboden. Het bestuur is van mening dat educatie niet tot haar kerntaken behoort. Alle scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Wel blijft de kinderboerderij toegankelijk voor een (school)bezoek op eigen gelegenheid. Ook is er overleg met NME voor eventueel vervolg in een andere vorm.

Raad van State
In juni 2013 heeft de Woerdense gemeenteraad ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Oortjespad. Door een aantal omwonenden is hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Onlangs heeft de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent o.a. dat Kameryck voorlopig geen mogelijkheden heeft om uit te bereiden. Ook betekent dit besluit dat er voorlopig geen pannenkoekenrestaurant bij de kinderboerderij kan komen.

In september 2013 is de Spruitweg (N405) in Kamerik, over een lengte van 300 meter, voorzien van nieuwe wegverlichting in de vorm van oplichtende LED bermpalen.

Na een gewenningsperiode wordt nu de oude, afgeschreven verlichting weggehaald.

De werkzaamheden beginnen op maandag 2 juni en duren naar verwachting twee dagen. De aannemer werkt buiten de spits, tussen 09:30 en 15:30 uur. Het werk geeft weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

LED bermpalen
De oplichtende bermpalen (LED bermpalen) zijn geplaatst langs de Spruitweg, vanaf de kruising met de Beukenlaan, over een lengte van 300 meter oostwaarts. Deze bermpalen bestaan uit lichtelementen die de weggebruiker bij duisternis zicht geven op het verloop van de weg buiten het bereik van de koplampen. De lichtvervuiling van deze bermpalen is vrijwel nihil wat gunstig is voor flora en fauna. Daarnaast gebruiken de LED bermpalen minder energie waardoor ze beter zijn voor het milieu.

Het beleid van de provincie Utrecht over de wegverlichting is erop gericht om de lichthinder te beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit 'donker waar het kan' en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting zoals oplichtende markering en LED bermpalen. Verlichting in natuurgebieden en in de ecologische hoofdstructuur beperken we zoveel mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg dan @werkaandewegutr op Twitter.

Restaurant en evenementenlocatie Kameryck mag niet verder uitbreiden. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten.

Kameryck wilde haar locatie graag uitbreiden maar die plannen gaan niet door. Het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk moest maken, werd woensdag door de Raad van State afgekeurd. De uitbreiding van Kameryck zou volgens omwonenden nog meer geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

Om die redenen spanden zij een zaak tegen de gemeente aan en niet zoals abusievelijk in andere media staat tegen Kameryck. 

In hoeverre deze uitspraak invloed heeft op de in gang gezette opheffing van het educatiecentrum c.q.bezoekerscentrum deze zomer (de deelnemende scholen hebben hierover onlangs een brief ontvangen) en de voorgenomen overdracht van Oortjespad aan Kameryck is niet bekend.

 

Vandaag is gestart met de uitplaatsing van het onderstation uit het stoomgemaal.Deze week worden de werkzaamheden afgerond.

.

In ieder huis in Nederland hoort een rookmelder. Het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting staat voor u klaar en plaatst rookmelders als u dit zelf niet kunt.
U leest meer als u deze folder downloadt.

Vanaf 10 april 2014 begint in de gemeente Woerden een nieuwe ronde van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum heeft een andere standplaats gekregen: Op het parkeerterrein achter het Batensteinbad aan de Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden.

De reden voor het innemen van een andere standplaats is dat de gemeente geen vergunning meer geeft voor de vorige standplaats.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Woerden worden dit jaar vrouwen uitgenodigd uit de woonplaatsen Woerden, Kamerik, Zegveld en Woerdense Verlaat (postcodes 3440 t/m 3449, 3470 t/m 3474 en 3651 LV). Het gaat om ongeveer 6.400 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden vier weken van te voren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst circa 85%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen
Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar overlijden ongeveer 3.500 vrouwen aan borstkanker. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Door de ziekte met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.

Afgelopen najaar sloot Ziggo bedrijventerrein Middelland aan op het glasvezelnetwerk, voor snel internet. Nu wil deze kabelaanbieder ook een glasvezelnetwerk aanleggen tussen Kamerik en Kanis. Het streven is dat dit eind juni, begin juli uitgevoerd wordt. Uit een onlangs gehouden behoeftenonderzoek komt naar voren dat ook op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente Woerden de wens leeft om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk.

Glasvezelkabel voor Kanis
Kabelaanbieder Ziggo legt naar verwachting voor de zomer een glasvezelnetwerk aan van Kamerik naar Kanis. Hiermee krijgen bewoners en ondernemers in Kanis toegang tot sneller internet. Een flinke impuls voor het voorzieningenniveau in dit deel van Kamerik.

Grote behoefte aan snel internet
De afgelopen 2 maanden vond een behoeftenonderzoek plaats onder een aantal Bedrijven Investerings Zones (BIZ) en ondernemersverenigingen. Ondernemers op bedrijventerrein De Putkop in Harmelen spraken zich in meerderheid uit voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ditzelfde geldt ook voor de ondernemers in Snel & Polanen. Ondernemers uit Zegveld hebben de gemeente gevraagd samen met hen te onderzoeken of de uitrol van het glasvezelnetwerk richting Zegveld haalbaar is.

Help ons de openbare ruimte te verbeteren en meld uw klachten bij de Klachtenlijn, met foto als het kan, en stuur ons dan een kopie. 

Uw melding of klacht kunt u wel 24 uur per dag bij de gemeente Woerden kwijt. U belt daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met het nummer (0348) 428 911 of u vult online het formulier in (Link meldlijn openbaar gebied).

Het overleg over het gemeentelijk initiatief van de Dorpsagenda in Kamerik leidt mogelijk tot doorbraak voor huisvesting van de Sleutelclub in Kamerik. De Sleutelclub kampt met huisvestingproblemen. Te weinig ruimte, beperkingen op het gebied van technische activiteiten als lassen en slijpen en de brandveiligheid hebben al geleid tot een ledenstop. Dat terwijl juist groei van het initiatief wordt nagestreefd. De wens tot uitbreiding wordt ook gedragen door de onlangs vastgestelde Dorpsagenda waaraan Dorpsplatform Kamerik en Gemeente Woerden zich hebben gecommitteerd. In een deze week gehouden vergadering waarin naast wethouder Van Tuijl een brede afspiegeling van de Kamerikse gemeenschap aanwezig was zijn verschillende oplossingsvarianten besproken. De hal op het industrieterrein in Kamerik kwam als beste uit de bus. De wethouder bespreekt het voorstel op korte termijn in het college van B&W.

Dorpsplatform Kamerik
Vz Klaas de Wit
06 3031 4719

De gemeente Woerden wil graag weten via welke media zij haar inwoners het beste kan informeren.
Om die reden voert Ashnaa Roktoe, student communicatie aan de hogeschool Utrecht, een onderzoek uit. Een onderdeel van haar onderzoek is een enquête, die zowel mondeling als online wordt afgenomen. Gedurende twee weken interviewt zij op verschillende locaties in Woerden mensen.
Daarnaast roept zij op diverse manieren inwoners op om de enquête on line in te vullen.

Via onderstaand link kunt ook u de enquête invullen:
https://www.surveymonkey.com/s/gemeentewoerden

De gemeente zou het op prijs stellen als zoveel mogelijk inwoners van Kamerik deze enquête invullen.

Beste Kunstliefhebber,

Tot 12 mei 2014 exposeren Henk Eijlers en Hans Hagen in de bibliotheek van Woerden; beiden zijn lid van de Kunstkring Woerden.

Henk Eijlers(1942) woont in Kamerik en beoefent als autodidact al vele jaren de schilderkunst. Henk stamt uit een creatieve familie, in 2010 had hij samen met zijn zuster en twee broers een familie expositie in Stadsmuseum Woerden onder de titel "Uit gelijke genen". Naast het schilderen maakt hij ook beelden in brons en steen en doet hij aan fotografie. Op deze expositie ziet u schilderijen en aquarellen, waarbij naast enkele stillevens en mensen in actie het landschap een geliefd onderwerp is: Lieflijke dorpjes, rivieren en mooie luchten geschilderd in heldere kleuren en gestileerde vormen. Naast deze bijna kubistische stijl werkt hij ook meer realistisch en met meer ingetogen kleuren zoals te zien in de aquarellen met zeilschepen.

Als tweede kunstenaar toont Hans Hagen (1944) schilderijen en enkele tekeningen. Rond 1970 volgde hij een aantal cursussen, maar sinds zijn pensionering in 2006 is Hans zich pas echt aan het schilderen gaan wijden. Hij werkt ook samen met enkele collega's in het collectief "Kurk" en hij is actief als voorzitter van de Kunstkring Woerden.
Het werk van Hagen is in het algemeen figuratief met soms een neiging tot abstractie. Het gaat om realistische voorstellingen die zijn voortgekomen uit concrete waarnemingen, maar soms domineert de fantasie of is er sprake van een surrealistisch tintje. Inspiratie vindt Hans overal: in de directe omgeving, in contacten met mensen, op reis, in de natuur. Maar ook via het nieuws, de krant, de literatuur of belangrijke persoonlijke ervaringen. De thema's en onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: portretten, natuur, van heel klein tot en met het universum. Daarnaast stadsgezichten, landschap en de eigen fantasie.

De expositie is te zien tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek. Meer informatie: www.kunstkringwoerden.nl.

Help ons de openbare ruimte te verbeteren en meld uw klachten bij de Klachtenlijn, met foto als het kan, en stuur ons dan een kopie. Deze klacht is op 12 februari ingediend en op 14 februari verholpen. Hulde gemeente!

Uw melding of klacht kunt u wel 24 uur per dag bij de gemeente Woerden kwijt. U belt daarvoor op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur met het nummer (0348) 428 911 of u vult online het formulier in (zie Meldlijn openbaar gebied).

Het team van Dorpsplatform Kamerik heeft het Verenigenspel 2014 gewonnen.

Afgelopen zaterdagavond staken zij met kop en schouders boven de 47 andere teams in de Schulenburch uit.

De organisatoren van het verenigingenspel, de Ondernemersvereniging, moesten dit jaar een extra zaal regelen voor de vele aanmeldingen voor de tweede editie van het dorpsspel. 48 teams bestaande uit 4 deelnemers streden voor de wisselbeker en een geldprijs van 200 euro. Dit kon in de wacht worden gesleept door 32 categorievragen zo correct mogelijk te beantwoorden. Van sportvragen tot wetenschapsvragen en van Kamerikse boerderijen tot lokale politiek. 

Rond 22:30 uur werd de uitslag door de jury bekend gemaakt. De winnaars van vorig jaar, Team Oeganda, vielen ook dit jaar weer in de prijzen door op de derde plaats te eindigen. Uiteindelijk stond alleen Team Dorpsplatform en Team Christenunie/SGP , waar onder andere wethouder Cor van Tuijl meespeelde, nog op het podium. Team Dorpsplatform, bestaande uit Jacolien Meijer, Klaas de Wit, Koos van der Laan en Tineke Mees, trok uiteindelijk aan het langste eind (meer dan 5 punten verschil) en behaalde daarmee de titel winnaar Verenigingenspel 2014. De geldprijs van 200 euro zal in een goed doel gestoken worden.

Dat Stichting Sleutelclub Kamerik op dit moment een explosieve groei doormaakt zal de Kameriker, maar ook de gemiddelde Woerdenaar bekend zijn. Wat begon als een sleutelclubje voor enkele Kamerikse jongeren is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote club voor een brede doelgroep.

Om zonder structurele subsidie overeind te blijven is veel steun nodig vanuit de bevolking, bedrijfsleven en de gemeente Woerden. Afgelopen week bleek wel weer dat de Sleutelclub breed gedragen wordt, de FietsSluis, onderdeel van Ferm Werk gaat Stichting Sleutelclub Kamerik structureel steunen. 

De FietsSluis is de locatie waar alle (brom)fietsen worden opgeslagen en verwerkt, die worden geruimd in het kader van de handhaving op het fietsparkeerbeleid.
Duurzaam hergebruik staat bij Ferm Werk hoog in het vaandel. Daar ligt de basis van de samenwerking met de Sleutelclub. Maandelijks doneert de FietsSluis enkele geruimde fietsen en gebruikte fietsonderdelen aan de Sleutelclub. Deze fietsen worden opgeknapt door de Kamerikse jeugd en vervolgens verkocht. Met de opbrengst wordt een gedeelte van de Sleutelclub gefinancierd.

Stichting Sleutelclub Kamerik

LEDENSTOP VOOR DE MODELBOUWHOEK

In verband met de explosieve groei van het aantal deelnemers in onze modelbouwhoek heeft het bestuur van de Sleutelclub besloten om per direct een ledenstop in te voeren voor deze afdeling.
Er is voor enkele jongeren in de leeftijdgroep van 14 jaar en ouder beperkt plaats in de sleutelhoek voor fietsen, bromfietsen en motorfietsen.

Het bestuur van Stichting Sleutelclub Kamerik
Paul, Pim en Maarten

Dat hardlopen ook in Kamerik populair is geworden blijkt wel uit de deelname van liefst 48 personen voor de Clinic's voor de Kamerikse Weteringloop; op de avond van 16 januari jl. is men van start gegaan om te trainen voor de 5KM als de 10 KM afstand.

Hardloopclinics

Evenals vorig jaar is weer sprake van een grote belangstelling voor deelname aan het Clinic’s hardloopprogramma van de Kamerikse Weteringloop. Liefst 48 deelnemers uit vooral Kamerik, maar ook uit Harmelen en Montfoort hebben zich voor deze hardlooptrainingen opgegeven die de komende 13 weken steeds op de donderdagavonden vanuit sporthal De Schulenburch worden gegeven.

24 deelnemers meldden zich aan als beginnende lopers voor de 5 KM en 24 deelnemers willen zich toeleggen op de 10 KM afstand; er zijn 7 hardlooptrainers beschikbaar die de deelnemers op hun tochten door Kamerik en Woerden begeleiden en advies verstrekken aan de lopers. De deelnemers dienen naast deze training ook zelf nog een keer te trainen om zo hun benodigde loopconditie op te bouwen.

De Kamerikse Weteringloop valt dit jaar op 12 april a.s. en zal anders dan anders verlopen door rondes af te leggen tussen de Kanisbrug en Plompjesbrug; hierdoor zullen de lopers meerdere malen door de kern van Kamerik te zien zijn; de aanwonenden wordt gevraagd hun medewerking te verlenen omdat de straten dan tijdelijk voor verkeer zijn afgesloten; zij ontvangen hierover nog nader schriftelijk bericht. Voor nadere informatie kan men nu ook al bellen tel 401905.

"Hoe inwoners hun dorp waarderen, overlast ervaren, tevreden zijn over de openbare ruimte of zich veilig voelen, het zijn allemaal zaken die de leefbaarheid bepalen. In elke dorp leeft dit op eigen wijze. Daarom streeft de gemeente per dorp naar een dorpsagenda".

Tijdens de druk bezochte Openbare Vergaderting van 10 december j.l. hebben de bewoners van Kamerik in de Schulenburch de Dorpsagenda van Kamerik bepaald. Voorafgaan aan deze Openbare Vergadering hebben de gemeente en leden van het Dorpsplatform al allerlei onderwerpen verzameld. Ook zijn verschillende bewoners geinterviewd en naar hun mening gevraagd. Deze interviews zijn later in de Nieuwsbrief opgenomen. Ook is door de gemeente een enqueteformulier huis aan huis verspreid, waarin de Kameriker zijn mening kon geven. Alle verzamelde punten zijn op 10 december door groepen bewoners besproken en daaruit zijn vijf punten gekomen, die in de komende twee jaar extra aandacht van de gemeente zullen krijgen.

Deze punten zijn:

1. Onderhoud stoepen en wegen en een beter toezicht op de uitvoering daarvan

2. Bestrijding zwerfvuil

3. Het behoud van de Kinderboerderij, educatie- c.q. bezoekerscentrum en het "pierenbadje"

4. Het breed inzetten van de Sleutelclub

5. Het oplossen van de alcolhol- en drugsproblemen onder jongeren

Begin 2014 zullen gemeente en het Dorpsplatform hierover afspraken gaan maken.

IJsclub Juliana Oudendam en IJsclub Nooitgedacht hebben de handen ineen geslagen om bij strenge vorst een gezamelijke Kamerikse Poldertocht te kunnen schaatsen. Om alles goed en veilig te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om ons bij doorgaan van dit evenement te assisteren. U kunt u opgeven bij André van Leeuwen via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

De beide voorzitters,
Johan Hoogendoorn en André van Leeuwen

Per 1 januari 2014 gaan de prijzen van de Regiotaxi Veenweide en de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug iets omhoog. Reden van de prijsstijging zijn de hogere vervoerskosten waaraan ook de reiziger moet meebetalen. Het tarief voor de Regiotaxi wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is gekoppeld aan de landelijke tarievenindex. Provincie en gemeenten hanteren deze index om de hoogte van de eigen bijdrage voor de Regiotaxi vast te stellen.

Zoneprijs

Voor de Regiotaxi Veenweide geldt per 1 januari een tariefsverhoging van 5 eurocent per zone voor klanten met een Wmo-pas. OV-reizigers gaan 10 eurocent per zone meer betalen. Hiermee komt de prijs voor deze vrije reiziger per zone op € 2,10.

Reizen met korting

Iedereen kan reizen met de Regiotaxi. Mensen met een beperking kunnen een Wmo-indicatie bij hun gemeente aanvragen en vervolgens met korting reizen. Zij betalen dan € 0,65 per zone in plaats van € 2,10 per zone.

Vaststelling tarief

Het tarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en op 5 eurocent naar boven afgerond. Daardoor blijft de prijs soms hetzelfde en is er soms sprake van een prijsverhoging. Vanwege de inflatie zijn de kosten van producten en diensten hoger geworden. Dit geldt ook voor de vervoerskosten. Door er een inflatiecorrectie op toe te passen, gaat de vervoersprijs omhoog. Het grootste deel van de vervoersprijs wordt betaald door de gemeenten. Dat geldt ook voor de inflatiecorrectie. Die wordt slechts gedeeltelijk doorberekend aan de klant.