De bus stopt voor Oortjespad
Vanaf 15 december is het zo ver. Dan kunt u rechtstreeks met de bus naar Oortjespad. De paal voor de bushalte staat er al, pal voor onze ingang. Houd u er wel rekening mee dat de bus (lijn 124) maar 1x per uur rijdt, richting Woerden of richting Breukelen. En niet op zondag.

Bij deze worden jullie weer graag uitgenodigd voor de laatste vrijwilligersdag (ochtend) van dit jaar om te helpen er een (super) mooi Breenplantsoen van te maken. Daarna zal het wel enkele maanden duren voordat we weer 'nodig' zijn.

Het weer is zodanig goed (vanaf zaterdag komen de temperaturen weer helemaal boven '0') dat hovenier Mark het verantwoord vindt om de nieuwe beplantingen te gaan poten; er is een hele waslijst van nieuwe planten en struiken vastgesteld en er is dus heel wat in het park te doen. Mark gaat vrijdag al een aantal voorbereidingen treffen. Het bijgestelde beplantingsplan kunnen jullie event. ook lezen op de website van het Dorpsplatform onder het kopje 'Breenplantsoen (bovenaan).

Hoe inwoners hun dorp waarderen, overlast ervaren, tevreden zijn over de openbare ruimte of zich veilig voelen, het zijn allemaal zaken die de leefbaarheid bepalen. In elke dorp leeft dit op eigen wijze. Daarom streeft de gemeente per dorp naar een dorpsagenda.

Op dit moment werken de gemeente en het Dorpsplatform Kamerik aan een dorpsagenda voor Kamerik.

Uit een eerste rondgang langs diverse partijen zijn verschillende aandachtspunten voor het dorp opgehaald. De afgelopen weken zijn dorpsbewoners gevraagd aandachtspunten aan te leveren voor hun dorpsagenda. De resultaten van deze inventarisatie worden besproken tijdens de Openbare Vergadering  op 10 december a.s. Doel van de avond is om gezamenlijk met inwoners en professionele partijen te komen tot een dorpsagenda met vijf aandachtspunten voor de komende twee jaar.

Datum: dinsdag 10 december 2013
Tijdstip: vanaf 19.45 uur welkom, start 20.00 uur
Locatie: De Schulenburch, Overstek 2 in Kamerik

U bent van harte welkom!

De binnenstad van Woerden staat in het teken van winkelen, wonen en werken. Het doen van dagelijkse boodschappen, funshoppen en een drankje of hapje aan het Kerkplein maakt dat de binnenstad levendig is. Toch zien we dat de 3 winkelgebieden in de binnenstad (Kerkplein, Rijnstraat, Voorstraat) steeds vaker lege plekken laten zien. Net zoals in andere binnensteden verdwijnen er winkels. Onderzoek wijst uit dat de komende jaren minimaal 30% van alle winkels uit binnensteden zullen verdwijnen.

"Als we ons daarop niet voorbereiden dan verandert de levendige binnenstad in een leeglopend gebied waar de gezelligheid ver te zoeken is. Vandaar dat wij graag willen dat er een keuze gemaakt wordt uit de 3 winkelgebieden die er nu zijn. Twee gebieden gaan door als een goed gevuld, aantrekkelijk winkelgebied en het derde gebied (wat ons betreft de Rijnstraat) krijgt een andere bestemming" zegt Wilbert Coenen, voorzitter van het Rijngracht-comité.

Beste mensen,
De informatieavond 'facelift' Burgemeester Breenplantsoen van 12 november jl. ligt alweer even achter ons.
Hovenier Mark van Valkenburg heeft de op die avond ingekomen reacties c.q. aanvullingen op de plannen inmiddels verwerkt; een nagekomen aanvulling die ondermeer inhield dat er meer fleurige, gebiedseigen- en onderhoudsarmere beplanting zou moeten worden toegepast is ook door ons team 'opgepakt'. Mark zal de aanpassingen as. zaterdag ook nog toelichten aan jullie; als de de nieuwe beplantingslijst gereed is, wordt die ook zo spoedig mogelijk aan iedereen gezonden.

Het is de bedoeling dat Mark as. vrijdagmiddag het 'grotere werk' alvast gaat uitvoeren, zodat wij
zaterdagochtend veel kunnen opruimen en aanvullende werkzaamheden kunnen verrichten.
Hopelijk is de voorspelde regen voor vrijdag dan weggetrokken en kunnen we zaterdag weer met goed weer en goed humeur aan de slag gaan. De familie Beertema (Burgemeester Brediusstraat) is weer bereid ons 'op de koffie' te ontvangen!

Ik hoop weer op een goede opkomst zaterdagochtend.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Breenteam, Jan Luidens
tel 401905

Zaterdag 9 november was het weer zover, de Dorpsschouw. Een wandelroute met wethouder Van Tuijl langs aandachtspunten van het dorp Kamerik. Veel van de punten hadden te maken met wateroverlast door verzakkingen of deze staat van onderhoud van asfalt of klinkers. De eerste stop was op de Beukenlaan dichtbij de Schulenburch.
Plassen en geulen in het asfalt maken deze weg, zeker met de winter in het vooruitzicht tot een van de dieptepunten van Kamerik. De aanwezigen meldden dat al eerder om aandacht was gevraagd voor deze weg. 'Als we zo de winter in gaan, verandert de Beukenlaan in een ijsbaan. De risico's voor het verkeer zijn levensgroot. Tenminste een noodreparatie is op korte termijn noodzakelijk. Het Dorpsplatform heeft dit punt al meer dan 6 maanden geleden aangekaart.' De wethouder erkende de noodzaak van reparatie en gaf aan dat actie spoedig zal volgen.

Strooiroutes aangepast voor doorgaande fietsroutes
Vorig winterseizoen was er sprake van veel gladheid en sneeuw. Afgelopen zomer heeft de gemeente de strooiroutes geëvalueerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de meldingen en opmerkingen van weggebruikers. Ook is er overleg en afstemming met de Fietsersbond geweest. In de strooiroutes voor komende winter zijn nu ook de logische verbindingen tussen de doorgaande fietsroutes meegenomen.

Logische verbindingen tussen fietspaden
Bij gladheid worden de hoofdrijbanen en hoofdontsluitingswegen het eerst gestrooid, daarna de wijk- en buurtontsluitingswegen. Er is extra aandacht voor fietspaden en de begaanbaarheid van parkeerterreinen. Fietspaden hebben in de gemeente Woerden een even hoge prioriteit als de rijbanen bij de gladheidbestrijding.

Cor van Tuijl, wethouder beheer openbare ruimte: "Uit de evaluatie van de strooiroutes 2012-2013 bleek dat er in de fietsroutes meer logische verbindingen gemaakt moesten worden. En dat hebben we overgenomen. Ook is besloten dat bij zware en/of langdurige sneeuwval de fietsstroken langs de doorgaande routes met een shovel worden geschoven. De aanpassing in de strooiroutes voor de fietspaden past in het streven van het project 'Woerden fietst natuurlijk!'.

Tijdens de jaarlijkse brandweeravond van de VRU brandweer Kamerik op zaterdag 16 november zijn door burgemeester Molkenboer certificaten en diploma's uitgereikt aan de vrijwilligers. De jubilarissen werden gehuldigd door districtscommandant Bas van den Hemel en postcommandant Bert Schippers. Eén keer per jaar organiseert de VRU brandweer Kamerik een officiële feestavond waar de brandweerlieden in het zonnetje worden gezet.

Gemeente knapt Beukenlaan Kamerik op
Vanaf 25 november a.s. start de gemeente met groot onderhoud aan de Beukenlaan in Kamerik. De weg wordt opgehoogd en krijgt een nieuw wegdek. Ook neemt de gemeente maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het eerste deel van de weg wordt vervangen voor eind 2013, het tweede deel in het voorjaar van 2014.

Nieuwe verlichting

Een gedeelte van de Ingenieur Enschedeweg (N 212), op de grens van Woerden en De Ronde Venen, krijgt nieuwe wegverlichting. De huidige verlichting is verouderd en zowel technisch als economisch toe aan vervanging.
Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt met de Lange Meentweg (N463) en het kruispunt met de Geerkade (tussen hmp 6.0 en hmp 6.3).

De werkzaamheden vinden plaats tussen 25 en 29 november 2013 en geven weinig hinder voor het verkeer.

Natuureducatie op veel plaatsen onder druk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden vindt dat educatie op de kinderboerderij niet tot haar taken behoort. Daarom zal hiermee gestopt worden zodra het beheer van Oortjespad wordt overgedragen aan een particuliere ondernemer. Ook veel gemeenten bezuinigen op natuur- en milieueducatie omdat het niet tot de kerntaken behoort. Zo valt te lezen op de website van nme-podium. Dit lijkt overigens in schril contrast met de belangstelling voor educatie op Oortjespad. Veel scholen zijn geïnteresseerd in het aanbod. Sterker nog, als alle opgegeven groepen ook daadwerkelijk doorgaan, dan zal dat met 220 groepen voor dit schooljaar een nieuw record zijn.

Op 24 oktober is tijdens de Openbare Vergadering van het Dorpsplatform uitgebreid gesproken over allerlei soorten van duurzaamheid. Naast de bijdrage van de gemeente door Remco Spelstra, hebben Ton Kromwijk (Mijn Groene Hart), Monique van der Laan (De Beekhoeve), Diny Wijnmalen (Solar Green Point), Geert Okkerman (Celsius) en Jan Roest (JR Techniek Harmelen) presentaties gegeven over onder andere het verlies van warmte door slechte isolatie van daken, de subsidieregeling van de gemeente voor de aanschaf van onder andere zonnepanelen, de mogelijkheden van zonnepanelen, duurzaam gebruik van energie op de boerderij, samen investeren in duurzaamheid en ook de voor- en nadelen van de warmte- koude opslag.

U kunt in de herkansing op 10 december a.s. In die Openbare Vergadering gaat gesproken worden over duurzaamheid in Kamerik: is crowdfunding voor het dorpshuis een optie? Het belangrijkste thema van die avond is echter Leefbaarheid: wat maakt voor u Kamerik leefbaar of wat zou er beter kunnen. De discussie hierover willen we graag die avond met u voeren.

De links van de sprekers van 24 oktober vindt u hieronder.*

Op een zonnige zaterdag 28 september heeft Gepco van Bokhorst, ambassadeur van de CliniClowns een cheque in ontvangst genomen ter waarde van 194,17 euro uit handen van Frederik de Wit, de eigenaar van het Boerendoolhof in Kamerik. Dit bedrag is gedoneerd door het publiek die het Boerendoolhof hebben bezocht. Zij mochten er vrijelijk zonnebloemen plukken en een bedrag daarvoor in de melkbus doneren. Zo zijn de CliniClowns in het zonnetje gezet dankzij de zonnebloemen uit het Boerendoolhof. Door dit soort acties wordt het mogelijk gemaakt om zieke kinderen even weer te laten lachen.

http://www.cliniclowns.nl/starteenactie/

http://www.cliniclowns.nl/doneer/

Reeds vele jaren organiseert de 'Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit' een officiële herdenking rond 3 oktober, de geboortedag van de beroemdste Breukelaar Kees Dudok de Wit (1843-1913), in het voormalige gemeentehuis 'Boom en Bosch' te Breukelen. Naast de traditionele wandeling door de basisscholen met defilé langs zijn beeld, wordt er een lezing gehouden over een onderwerp gerelateerd aan 'Kees de Tippelaar' en zijn tijd. Iedere lezing levert weer nieuwe informatie en inzichten op, bijvoorbeeld over zijn buitenplaats 'Slangevecht', zijn uitgebreide correspondentie, zijn wandelingen, zijn museum voor Land en Volkenkunde en over de kinderspelen die hij organiseerde. De lezingen worden vervolgens gepubliceerd in het Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen en zijn te vinden via de site www.hk-breukelen.nl.

Voor vrijwilligers van sportverenigingen en ook voor verenigingen uit Woerden

Meer (omzet) halen uit de sportkantine? Barvrijwilligers klaarstomen voor het nieuwe sportseizoen via een 'Instructie Verantwoord Alcohol Schenken'? Of vrijwilligers voorbereiden op het examen 'Verklaring Sociale Hygiëne'? Kom dan naar de workshopavond De Sportkantine op maandag 30 september vanaf 19.30 uur in Nieuwegein. Ook verenigingen uit de gemeente Woerden zijn welkom. De avond wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland.

Samenvatting
Doelstelling en aanpak
In 2010 heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen om nut en noodzaak van
hoogwatervoorzieningen beter inzichtelijk te maken. Doel van het onderzoek is het opstellen van
aanbevelingen voor een beheervisie over hoogwatervoorzieningen. Onderzocht is hoe de
jaarlijkse kosten zich op lange termijn ontwikkelen, welke actoren deze kosten dragen en welke
effecten ten aanzien van duurzaamheid en beheerbaarheid op lange termijn optreden.
Met het instrument "Waterpas HDSR" zijn de bodemdaling en de daardoor veroorzaakte kosten in
beeld gebracht voor de komende twee eeuwen. Aangezien enkele kosten gepaard gaan met
onzekerheid, is gewerkt met een onder- en bovengrens. Aanvullend daarop zijn de effecten voor
schoon water, klimaat, landschap, imago waterschap en beheeraspecten kwalitatief geschat.

http://www.hdsr.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/214601/ap_12_-_samengevoegd_-_nut_en_noodzaak_hwvz.pdf

Dit bedrag is toegekend voor de aanschaf van gereedschappen en materialen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contanten. Afgelopen jaar besteedde het 31 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De aanleg van de zuidelijke randweg Woerden (project 3 van A12 BRAVO*) is steeds beter zichtbaar in de omgeving. Binnenkort wordt gestart met het graven van sloten en het aanbrengen van zand tussen de Wulverhorstbaan en de A12. Het zand is nodig om de grond voor te belasten zodat deze stevig genoeg wordt om de nieuwe weg aan te leggen.

De zuidelijke randweg is voor Woerden een tweede verbinding met de A12 en ontlast de stad van verkeer. Verwachting is dat de weg in eind 2015 gereed is om in gebruik te worden genomen.

In het afgelopen halfjaar zijn de vrijwillige seniorenvoorlichters van Welzijn Woerden op
huisbezoek geweest bij 75-plussers in Kamerik. In september start de tweede ronde van het huisbezoekproject. Deze duurt tot eind 2013. Er worden in totaal 230 senioren aangeschreven.

De seniorenvoorlichters gaan op huisbezoek bij 75-plussers en geven op verzoek voorlichting over ouderenvoorzieningen aan de hand van een vragenlijst over welzijn, zorg, wonen en financiën. Zij hebben hiertoe een informatiemap met folders bij zich. Ook kunnen eventuele eenzaamheidssignalen worden opgepakt. Welzijn Woerden werkt samen met de GGD Midden-Nederland en de gemeente.
De gemeente heeft ons de adressen verstrekt. Deze mogen alleen ten behoeve van dit huisbezoekproject worden gebruikt en zullen na afloop van het project worden vernietigd. De seniorenvoorlichters kunnen op verzoek een legitimatiebewijs tonen.

Zaterdagmorgen 17 augustus heeft de vrijwilligersploeg weer de handen uit de mouwen gestoken in het Breenplantsoen. Er waren 12 vrijwilligers aanwezig die verschillende werkzaamheden verricht hebben.

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het schoffelen van het opgekomen onkruid, het schoonmaken van de wandelpaden en het maaien van de grasmat. Dit laatste moet de komende tijd nog iedere week gebeuren in verband met het vruchtbare weer. De koffie werd verzorgd door een omwonende. Omstreek 10.30 was de klus weer geklaard.

De volgende vrijwilligersochtend staat gepland op zaterdag 14 september. Vanaf 9.00 uur is iedereen van harte welkom om mee te helpen. In het bijzonder nodigen we de omwonenden van het park uit om mee te helpen.

IMG-20130817-00094 klein IMG-20130817-00098 klein IMG-20130817-00107 klein