Verslag bijzondere vergadering Dorpsplatform Kamerik met medewerking van het Waterschap HDSR, Kwaliteitsteam Groene Hart en LTO – gehouden op 25 oktober 2012 in de Schulenburch in Kamerik

 

1. Opening en welkom door de voorzitter

Voorzitter Klaas de Wit opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder heet hij de gasten welkom, de heren Miltenburg Hoogheemraad van het Waterschap HDSR , De Groot van LTO en Van der Schans van Kwaliteitsteam Groene Hart.

Een aantal bewoners van Oud Kamerik die een enquête hebben georganiseerd zijn ook uitgenodigd bij de voorbereiding van deze avond en ook uitgenodigd om achter de tafel plaats te nemen. Zij hebben deze uitnodigingen niet aangenomen, maar er zijn bewoners van Oud Kamerik aanwezig. Het Dorpsplatform Kamerik kent en begrijpt hun visie.

De wethouder zou vanavond aanwezig zijn namens de gemeente Woerden, maar gisteren liet de wethouder weten dat hij een vergadering heeft waar hij niet gemist kon worden en dat hij niemand kon afvaardigen. De wethouder probeert om na afloop van zijn overleg nog te komen.

Watervoorziening in het gebied tussen Kwakelbrug en Oudendam

Voorzitter meldt dat het enige onderwerp van deze vergadering is de uitvoering van HDSR maatregelen in het gebied tussen de Kwakelburg en Oudendam.

Het DPK wil vanavond aan de hand van de feiten die nu bekend zijn de zaken op een rij zetten zodat dat zij in de bestuursvergadering van 29 oktober 2012 een definitief advies kan formuleren voor de commissie van het Waterschap (SKK) die op haar beurt een advies moet geven aan het College van Hoogheemraden en Dijkgraaf van HDSR. De commissie SKK vergadert op 30 oktober 2012.

Commissie SKK heeft op 27 september 20012 aan het College van Hoogheemraden en Dijkgraaf geadviseerd het voorstel beter te onderbouwen en alle openstaande vragen (o.a. van het Dorpsplatform) te beantwoorden.. Het Dorpsplatform heeft om die reden het initiatief genomen deze extra informatieavond te organiseren met medewerking van HDSR, LTO en Kwaliteitsteam Groene Hart.

Er ligt nog een aantal vragen ter beantwoording en ook aanvullende vragen kunnen vanavond worden gesteld.

2. Toelichting op de achtergrond en de huidige situatie

3. Toelichting op het vervolg

Er zijn twee keuzemogelijkheden:

Alle panden direct gelegen aan de Van Teijlingenweg worden opgenomen in een gebied met één collectief hoogwaterpeil1, een vast hoog peil aan beide zijden van de Wetering, inclusief de aangrenzende bebouwing;

het hele gebied krijgt één polderpeil en voor een aantal panden worden individuele voorzieningen getroffen om de fundering te beschermen.

Vorig jaar zijn er na overleg met de bewoners van het gebied en de gebiedscommissie van het Waterschap andere ideeën opgebracht dan het plan dat toen (2011) door HDSR in uitvoering was. Voorgesteld werd watergebiedsplan 2005 uit te voeren zoals door HDSR in 2005 besloten was. Dat heeft er toen toe geleid dat Dorpsplatform en HDSR een oplossing hebben gevonden voor de waterkruising die nodig was en die nu gerealiseerd gaat worden als een watergang die onzichtbaar onder de Wetering door loopt, wat ten goede komt aan het landschap. Een funderingsonderzoek werd door HDSR pas na advies (in januari 2012) van de commissie SKK uitgevoerd.

Watergebiedsplan 2005

De voorzitter schetst in het kort de historie aan de hand van het betreffende watergebiedsplan (wgp Oud-Kamerik/Zegveld), zoals vastgesteld in 2005.

Een mogelijkheid is om het Watergebiedsplan van 2005 uit te voeren: één polderpeil en onderzoek naar welke panden bescherming nodig hebben. Een ruwe schatting in 2011 van het Dorpsplatform was dat niet voor veel panden bescherming nodig was, wel moest dat worden onderzocht. Voordeel: brede beeldbepalende sloten die op de Wetering uitkomen, kunnen worden behouden en het gehele gebied krijgt één polderpeil. Voor panden (of adressen) waar dat nodig is wordt een individuele voorziening getroffen om de houten fundering te beschermen.

De andere oplossing (waarvoor door HDSR in 2009 is gekozen) werkt o.b.v. een CHP rond Wetering en Van Teijlingenweg. Dan moeten de sloten die op de Wetering uitkomen worden afgedamd, daardoor zal het gebied achter de dam het polderpeil kunnen volgen terwijl de Wetering op hetzelfde peil CHP blijft.

In 2009 heeft het College van Hoogheemraden en Dijkgraaf de keuze gemaakt om de bebouwing in te pakken in collectief hoog water (de uitvoering was in 2011 gaande).

Voordeel: het waterschap hoeft geen onderzoek te doen naar de staat van de funderingen en of er beschermende maatregelen nodig zijn.

De heer Miltenburg merkt op dat deze stelling ten dele waar is. Er is destijds summier onderzoek gedaan naar de funderingen. Het Waterschap kwam toen al tot de conclusie dat een aantal panden bescherming nodig had. Het ging niet om uitgebreid onderzoek, maar het was wel de aanleiding voor het besluit om CHP aan te leggen. Het Waterschap zou daarmee in een keer de problemen oplossen waar zij verantwoordelijk voor is. In principe is iedere eigenaar verantwoordelijk voor zijn eigen pand. Alleen als het Waterschap het waterpeil in snel tempo verlaagt kan zij aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Vraag aan de heer Miltenburg: Klopt het dat het gebiedsplan 2005 het enige rechtsgeldige plan is, geaccordeerd door het Algemeen Bestuur en de provincie Utrecht?

Antwoord: Inderdaad is in 2005 het gebiedsplan Zegveld-Oud Kamerik aangenomen, samen met een peilbesluit, en door de provincie goedgekeurd. Daarin stond dat individuele bescherming van panden in Oud Kamerik onderzocht zou worden.

Door de toenmalige wetgeving was het Dagelijks Bestuur van het Waterschap bij de uitwerking van zo'n gebiedsplan gerechtigd om dit aan te passen naar een CHP. Daarbij is verzuimd voor het collectief hoogwatergebied een nieuw Peilbesluit vast te stellen en door de provincie te laten goedkeuren.

Daarom heeft HDSR, na interventie van het Dorpsplatform, de uitvoering in 2011 stopgezet. Ook heeft HDSR de uitvoering van de waterkruising aangepast. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Waterwet in werking getreden en is die procedure veranderd: Voor aanpassing van een watergebiedsplan moet nu een projectplan worden ingediend dat zes weken ter inzage moet liggen en waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Vraag van bewoner: Is de heer Van der Laan aanwezig als bewoner van de Van Teijlingenweg of namens het DPK?

Antwoord door de voorzitter: De vraag is helder. Meerdere mensen hebben meerdere petten. Het is niet belangrijk genoeg om over te discussiëren.

De voorzitter resumeert de belangrijkste onderwerpen voor de keuze CHP of Individuele bescherming2 zoals aangegeven op de agenda. Behandeling van deze punten moet input geven voor het Dorpsplatform Kamerik om maandagavond 29 oktober een advies voor te bereiden aan commissie SKK van HDSR:

het faciliteren van de landbouw – zo snel mogelijk naar een lager peil, het water staat al te lang op het huidige peil

bescherming van de funderingen

behoud van de weg en het (cope) landschap

Toelichting op het advies van het Kwaliteitsteam Groene Hart aan het Waterschap door de heer Van der Schans

Het Kwaliteitsteam Groene Hart is ingesteld door drie provincies en geeft gevraagd advies aan gemeenten, waterschappen en provincies over ruimtelijke projecten. De adviezen gaan meestal over de ruimtelijke kwaliteitseffecten van een project. In het Kwaliteitsteam zitten mensen met verschillende deskundigheid: bouwkundig, landschapsarchitectuur, ecologie en landbouwkunde. Het Waterschap HDSR heeft het Kwaliteitsteam gevraagd onderzoek te doen naar de landschappelijke effecten van CHP op het landschap.

De letterlijke tekst van de adviesaanvraag van HDSR was:

Welke oplossing – collectieve of individuele hoogwatervoorziening – is in de ogen van het Kwaliteitsteam Groene Hart de meest duurzame met het oog op bodemdaling, landbouw, wonen en waterbeheer, maar vooral voor de kwaliteit van het landschap?

Het Kwaliteitsteam kwam tijdens het onderzoek tot de conclusie dat een CHP een aanzienlijke impact heeft op het landschap. Onder andere als gevolg van het doorsnijden van watergangen, de aanleg van dammen of keerwanden en het verruigen van kopeinden van percelen omdat ze natter worden.

Het Kwaliteitsteam geeft dan ook de voorkeur aan IHP, vooral als dit via infiltratie kan plaatsvinden. Daarmee blijven de effecten op het landschap het meest beperkt. Bovendien biedt het meer mogelijkheden voor het waterleven en de ecologie.

Een ander nadeel van Collectief Hoogwater Peil is dat het nooit meer teruggedraaid zal kunnen worden. Individuele bescherming van panden of adressen kan individueel worden beëindigd.

Het Kwaliteitsteam doet de aanbeveling, ongeacht voor welke optie wordt gekozen, om de recreatie in het gebied mee te laten profiteren.

Vraag: is er ook gekeken naar de effecten van onderbemaling? De bemaling is stilgelegd op advies van het Waterschap. Sloten zitten al dicht. Er is een heel groot gebied dat al lager ligt dan het peil van de Wetering.

Antwoord: daar is niet naar gekeken.

Opmerking: u heeft zich geconcentreerd op de sloten die uitkomen op de Wetering. Wat de bewoners van Oud Kamerik naar voren brengen is de versnelde daling van percelen aan de Van Teylingenweg. Funderingen zullen vrijkomen, op- en afritten en bruggen komen hoger te liggen. Over een paar jaar staan alle huizen en schuren op terpen. Het mooiste deel, gezien vanaf de Oudendam, is dan helemaal verloederd.

Antwoord: de heer Van der Schans: dat de waterpeilverlaging wordt doorgevoerd hebben we gehanteerd als een gegeven. Dat er ongelijke daling optreedt, is dus een feit. We verwachten dat als kopeinden van percelen zullen vernatten, ze uiteindelijk sterk zullen verruigen omdat ze slecht gebruikt kunnen worden.

Over het verruigen van de kopeinden zijn de meningen in de zaal verdeeld.

4a Wat is van belang voor de landbouw en hoe wordt dat bereikt?

Toelichting door de heer Miltenburg

De voorzitter vraagt de heer Miltenburg een toelichting te geven op het plan van 2005, de aanpassing die in 2009 is bedacht en het stopzetten van die plannen in 2011.

De heer Miltenburg geeft hierop een toelichting aan de hand van een aantal kaarten die de aan- en afvoer van het water in het gebied weergeven.

De conclusie van de heer Miltenburg is dat de aanvoer van water beter is bij CHP, maar de heer Miltenburg geeft ook aan dat de aan- en afvoer van water bij individuele hoogwatervoorziening eveneens voldoende is voor dit gebied.

Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat deskundigen van het Waterschap eerder hebben beweerd dat het één in geen enkel opzicht beter is dan het ander. Wat is nu waar?

De heer Miltenburg kan daar van hieruit niet op reageren.

Toelichting van de heer De Groot op het standpunt van LTO

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Groot voor een toelichting van LTO: Een optimaal waterpeil voor de landbouw is 80 cm drooglegging.. Dat halen we nooit in dit gebied. Voordat het gebiedsplan werd opgesteld was het officieel 60 cm min maaiveld. Er is al tientallen jaren sprake van achterstallige peildaling.

LTO was blij dat het Waterschap in overleg met alle partijen een gebiedsplan opstelde. Het compromis om het waterpeil te verminderen en de landbouw goed te houden was dat het waterpeil in de winter 50 cm en in de zomer 45 cm zou zijn. LTO ging daarmee akkoord en drong aan op snelle uitvoering. De koeien staan veelal op stal omdat het land veel te drassig is. De boeren hechten dus aan voldoende ontwatering, en het landschap wordt ermee onderhouden.

Nu ligt de vraag voor op welke manier dat moet gebeuren. Gebouwen moeten beschermd worden, vandaar de discussie over CHP of IHP. LTO staat er neutraal in, als het maar doorgaat.

Voordeel CHP: meer zekerheid voor de toekomst dat de waterinpoldering jaarlijks kan worden gevolgd.

Nadeel CHP: natte kopakkers – die schade moet worden opgelost.

De meeste LTO leden zijn voorstander van CHP, maar ze willen bovenal dat de knoop wordt doorgehakt. LTO kan instemmen met zowel CHP als IHP.

Opmerking: voor de oostkant is precies één stuw voor de watervoorziening, één waterinlaat. Het is een intensief bebouwd gebied met boerderijen in het poldergebied. Bewoners plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van het watersysteem aan de oostzijde en stellen dat aan de oostzijde het watersysteem bij CHP slechter wordt.

De voorzitter vult aan dat juist voor het gebied in het oostelijk deel van de polder de gevolgen van een CHP nog niet zijn onderzocht. De fundering van de bebouwing ter plekke (door voorzitter aangeduid op de kaart) in het oostelijk deel is niet onderzocht en daarmee is niet bekend of oplossingen voor die adressen überhaupt wel te combineren zijn met een CHP.

Antwoord: de heer Miltenburg: we moeten eerst bekijken of de panden daar bescherming nodig hebben. Daarna gaan we met de eigenaren kijken hoe. Het Waterschap zal er zeker voor zorgen dat het watersysteem op de juiste wijze blijft functioneren.

Waterkwaliteitsbeheer

De heer Miltenburg: Bij CHP in het lint kijk je naar de verbindingen en de benodigde stroming. Hoe meer stroming, hoe meer kans op een hoge waterkwaliteit. Bij IHP met sloten ontstaat er maar een klein gebiedje met hoog water waar nauwelijks stroming in zit. Dit kun je oplossen door fors te pompen.

Een bewoner uit Oud Kamerik geeft aan dat de enquête die zij hebben gehouden duidelijk aangeeft dat 80% voorstander is van CHP. Dan moet toch ook het merendeel van de agrariërs voor CHP zijn.

Reactie heer Van der Schans: Wanneer het IHP wordt gerealiseerd met infiltratie speelt waterkwaliteit geen rol. Bij CHP komen er relatief veel dode einden in sloten. Daarom heeft IHP voor de ecologie en het waterleven de voorkeur.

Reactie heer De Groot: Als sloten voldoende diepte hebben is er geen negatief effect op de waterkwaliteit. Een sloot die doodloopt en ondiep is, is sneller opgewarmd en daardoor kwetsbaarder. Het is echter geen groot probleem. De heer Van der Schans is het daarmee eens.

Opmerkingen:

Er staat bijna altijd wind in de polder. Stilstaand water is bijna niet aan de orde.

Afdammen van sloten is volgens spreker geen beeldverstorende factor, hij vindt het geen belangrijk discussiepunt.

Opmerking: de heer Van der Schans spreekt van een sprinklersysteem (bedoeld wordt "infiltratie") bij Individuele Hoogwatervoorziening) rond het huis, de heer Miltenburg heeft het bij IHP over sloten rond het huis. Vergelijken we geen appels met peren?

Antwoord: heer Van der Schans: beide zijn mogelijk voor het realiseren van voldoende water rond de bebouwing.

De heer Miltenburg: in de huidige situatie in Oud Kamerik is het bijna nergens mogelijk om met een ring van sloten rond de bebouwing voor IHP te zorgen. In zo'n geval is een infiltratiesysteem en drainage rond de fundering de oplossing.

De heer Miltenburg spreekt van een grens van 30 meter aan te houden rond de woning om het water bij de fundering te houden. De zaal meldt dat onderzoek van Wareco dit tegen spreekt.

4b Wat is het belang voor de funderingen; hoeveel adressen lopen risico en hoe worden die risico's het beste voorkomen?

Voorzitter leidt de 2de vraag in: De commissie SKK van het Waterschap heeft in januari 2012 uitgesproken dat ze de feiten over de funderingen moet kennen om een gefundeerd besluit te kunnen nemen. Als er veel funderingsbescherming nodig is ligt CHP meer voor de hand, is dat minder dan is het alternatief eerder bespreekbaar. Dat onderzoek is uitgevoerd door bureau Oranjewoud en Wareco en de resultaten zijn deze zomer bekend geworden.

De voorzitter meldt dat hij de eerste vragen van het Dorsplatform bij de uitslagen van het funderingsonderzoek aan de orde zal stellen door een toelichting op 2 documenten:

1 eerste document "algemeen advies conform beslisboom"

Onder de aanwezigen is een overzicht (van HDSR) uitgedeeld (tabel met kleuren uit de stukken van de SKK commissie "algemeen advies conform beslisboom" waarop de resultaten van het onderzoek geanonimiseerd en in gekleurde kolommen worden weergegeven.

Volgens dit overzicht hebben 8 adressen (en niet 12 zoals HDSR elders schrijft) aanvullende bescherming nodig bij CHP. Voor 4 andere adressen is het te laat.. Voorzitter geeft aan dat van bedoelde 8 adressen, 3 adressen niet gebaat zijn bij een CHP. Deze 3 adressen worden op het kleurenschema vermeld met een extra opmerking in de laatste kolom ("voor dit adres worden al individuele of collectieve maatregelen genomen"). Het belangrijkste kenmerk van deze 3 adressen is dat zij nu al een hoger waterpeil nodig hebben dan het peil dat CHP zal kunnen bieden. Dan blijven er nog 5 (8-3) adressen over die gebaat zouden zijn bij een CHP. Deze 5 adressen worden besproken bij het 2de document.

2 tweede document Geanonimiseerde rapportage v/e adres waar bebouwings- en funderingsonderzoek is uitgevoerd DM586474

De voorzitter meldt dat "bijlage B" zoals vermeldt op de agenda (Geanonimiseerde rapportage v/e adres waar bebouwings- en funderingsonderzoek is uitgevoerd DM586474) niet door HDSR beschikbaar is gesteld voor deze vergadering zoals was gevraagd door het Dorpsplatform.

Wel heeft de voorzitter een schets van het adres uit bijlage B gemaakt (toegevoegd aan dit verslag). De schets illustreert hoe het grondwaterpeil zakt tot onder het niveau van de heipalen van het adres in het genoemde funderingsonderzoek van bijlage B tijdens drogere perioden. Dit wordt veroorzaakt door een lagere grondwaterstand tijdens drogere perioden, zoals aangegeven in "bijlage B".). Deze schets wordt verspreid in de zaal. Het is een schematische weergave van de grondwaterstand en de hoogte van de houten palen. De heer Miltenburg bevestigt dat de gebruikte cijfers (paalhoogte enz) op de schets overeenkomen met de cijfers uit het gevraagde voorbeeld (DM 586474) nadat zij hem door de voorzitter worden getoond. De voorzitter stelt vast aan de hand van de schets dat voor adres uit bijlage B de CHP geen oplossing of bescherming biedt. Tenslotte meldt de voorzitter dat leden van het Dorpsplatform in totaal 3 adressen kennen (waarvan zij de funderingsrapporten hebben gezien) met vergelijkbare paalhoogten. Vermoedelijk is er nog een 4de adres. Daarmee komt het aantal adressen dat wordt beschermd door CHP op maximaal 2 (5-3).

De heer Miltenburg geeft aan dat hij dit nader moet onderzoeken.

Een groep bewoners meldt dat door hen een enquête is uitgevoerd in het gebied over wat de bewoners denken over de bescherming van de funderingen en de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Daarvoor zijn zowel bewoners in de lintbebouwing als in de polder bevraagd.

Andere bewoners uit de zaal melden dat sommige bewoners niet bevraagd zijn en dat er een verschil in kwaliteit is tussen het eerdere onderzoek van Oranjewoud (met enquête) en de enquête die door de bewoners is uitgevoerd.

Vraag|: er is een beslisboom opgesteld welke panden er wel en niet bij horen. Bij IHP vallen ze erbuiten, bij CHP niet, hoe kan dat?

Antwoord: de heer Miltenburg: woningen die nu al droge palen hebben, worden ook niet geholpen met IHP.

De beslisboom wordt gehanteerd door het Waterschap om voor de rechter aan te kunnen tonen dat het Waterschap zorgvuldig te werk is gegaan wanneer zij aansprakelijk wordt gesteld voor schade.

De heer Miltenburg geeft aan dat als het Hoogheemraadschap besluit tot CHP, er een projectvoorstel en een bijbehorend peilbesluit komen dat het peil in de Wetering op hoogte r moet worden gehouden.

Aan de hand van een projectplan kunnen belanghebbenden inbrengen dat ze belang hebben om het peil zelfs nog hoger vast te stellen.

Een projectplan ligt zes weken ter inzage. Er kunnen zienswijzen worden ingediend en reacties worden gegeven. Daarna moet het Algemeen Bestuur van het Waterschap het goedkeuren. De provincie hoeft geen goedkeuring meer te geven aan het peilbesluit.

Bij IHP hoeft er geen nieuw peilbesluit te worden genomen, dat is in 2005 al afgekaart.

Kosten

De heer Miltenburg geeft aan dat het doorvoeren van CHP, bij alle maatregelen die nog genomen moeten worden, 1.5 miljoen euro kost. De kosten van IHP zijn 1.1 miljoen euro.

Bij CHP is er de garantie dat het systeem op orde is en is het controleren makkelijker dan bij IHP.

Qua onderhoud is CHP goedkoper.

Vraag: 1,1 miljoen is wel erg veel voor individuele bescherming van 8 adressen. Kunt u een nadere onderbouwing van de verschillende kosten geven (hoe is die 1,1 miljoen opgebouwd). De heer Miltenburg kan deze vraag niet hier beantwoorden.

Op de lange termijn, zo meldt de heer Miltenburg zijn er nauwelijks kostenverschillen omdat de controlekosten bij IHP hoger zijn. Het Waterschap moet ook rekening houden met de gemeente, die is eigenaar van de weg.

De voorzitter vraagt of CHP garanties biedt voor de 8 adressen waar aanvullende bescherming nodig is. De heer Miltenburg antwoordt dat als het Waterschap het peil handhaaft met CHP, zij niet verantwoordelijk is voor schade aan de fundering van individuele eigenaren. Dit geldt ook voor de gemeente. Als het peil wordt gehandhaafd en de weg zakt, dan is het Waterschap daar niet verantwoordelijk voor. Alleen als het Waterschap het peil versneld laat zakken kunnen huiseigenaren of de gemeente het Waterschap aansprakelijk stellen. Dat geeft nog geen garantie op een schadeloosstelling, maar het is mogelijk.

Uitgangspunt van het Waterschap is echter dat zij de belangen van de bewoners en de gemeente zoveel mogelijk wil dienen.

Vraag:: is er ook overwogen om de fundering aan te passen? Er zijn technieken om er nieuwe palen onder te drukken, dan ben je er voor de eeuwigheid vanaf.

Opmerking: 80% van de bewoners heeft zich uitgesproken voor CHP, het is toch ondemocratisch om dan anders te adviseren.

Antwoord: de beslissing is niet aan de bewoners. Het Waterschap beslist.

Opmerking: de snelste oplossing is om het waterpeil te verlagen is de uitvoering van Watergebiedsplan 2005. Waarom doen we dat nu niet?

Antwoord: de heer Miltenburg: met de toezeggingen die gedaan zijn om de kruising aan te passen, moet er al een projectplan worden ingediend. Qua proceduretijd verandert er dus niets wanneer we zouden besluiten tot CHP of IHP. Belangrijk is dat de commissie SKK volgende week de definitieve keus aan het bestuur voorlegt: ga verder met collectief of individueel. Dan kunnen we door: de peilen verlagen en de panden beschermen.

Vraag:: zijn de kosten voor inkomstenderving op de kopakkers meegenomen in de kostenraming?

Antwoord: de heer Miltenburg: nee, het Waterschap heeft een nadeelcompensatie. Als je kunt aantonen dat je schade hebt door handelen van het Waterschap dan is daar een regeling voor.

Panden gefundeerd op staal

De voorzitter vraagt aandacht voor "panden op staal":

In de vierde kolom van het gekleurde overzicht (eerste document) staan 40 panden genoemd die op staal zijn gefundeerd. Ze zijn niet onderheid, niet zwaar gefundeerd, maar gewoon op het veen gebouwd.

De voorzitter vraagt aan de heer Miltenburg of zijn conclusie klopt dat gebouwen op staal bij CHP geen groot risico lopen?

Antwoord: de heer Miltenburg: ja, het maakt niets uit voor de mogelijke schade. Risico ontstaat er pas als het peil snel veel zakt. Hierop merkt de voorzitter op dat Onderzoeksbureau Wareco namens HDSR een ander advies aan eigenaren met gebouwen gefundeerd op staal heeft gegeven. Namelijk: zorg dat je mee zakt met het polderpeil. In collectief hoogwatergebied zal het pand in de loop van de tijd zakken, maar het waterpeil blijft vast en daardoor zal het pand op den duur onderlopen.

De voorzitter vraagt de heer Miltenburg om deze tegenstrijdigheid aan de commissie SKK voor te leggen. De adviezen van Wareco over dit onderwerp zullen worden aangeleverd.

Iemand meldt: het beeld ontstaat dat de Wetering altijd hoog blijft, maar eens in de tien jaar vindt er een aanpassing van de hoogwatervoorziening in de Wetering plaats. Daarom zullen panden op staal niet onderlopen. Daar wordt tegenovergesteld, dat (als het CHP wordt aangepast) dat het dan helemaal geen zin heeft om een CHP in te richten.

4c Wat is goed voor het behoud van de weg en het cultuurhistorisch landschap?

Voorziteer stelt agenda punt 4c aan de orde. Hierbij was de inbreng van de gemeente voorzien, met name ten aanzien van de weg.

De voorzitter geeft aan dat de gemeente twee zaken belangrijk vindt voor de weg. Ten eerste: maximale drooglegging, ten tweede dat aan beide zijden van de Wetering hetzelfde waterpeil heerst.

4c Behandeling eventueel nog openstaande vragen

Opmerking: op de website van het Waterschap is te zien dat het Waterschap een puntentelling hanteert. Zijn punten belangrijker dan argumenten? De gemeente Woerden krijgt bijvoorbeeld 11 punten voor het standpunt over de weg en kan daarmee net de doorslag geven voor de ene of de andere oplossing.

Antwoord: de heer Miltenburg: de punten zijn een hulpmiddel voor het Waterschap om alle belangen te wegen.

Opmerking: het oordeel van de bewoners is niet meegenomen in de puntenweging. Dat zou een heel zwaarwegend punt zijn.

Opmerking: laten we één lijn trekken van de Kruipin tot aan de Oudendam, want we horen allemaal bij elkaar.

Vraag:: wanneer het Waterschap straks te maken krijgt met bewoners die niet willen meewerken aan maatregelen die op hun grond moeten plaatsvinden, gaat zij dan bestuurlijke dwang uitoefenen of blijft u zo lang praten tot er een vergelijk uit rolt.

Antwoord: de heer Miltenburg: als de beslissing eenmaal genomen is, gaan we in overleg, de zogenaamde keukentafelgesprekken. Onze ervaring is dat we in 99% van de gevallen tot een overeenkomst komen en dat heeft onze voorkeur boven bestuurlijke dwang.

Voor de laatste bewoner die de zaak blokkeert hebben we wettelijke mogelijkheden achter de hand, bijvoorbeeld het opleggen van gedoogplicht. Het Waterschap moet dan wel correct te werk zijn gegaan in het voortraject met de bewoner(s).

Opmerking: als de grond niet meer kan worden gebruikt voor de landbouw betekent dat een waardedaling van 85%.

6 afronding /sluiting

De voorzitter sluit af: Het advies van het dorpsplatform komt na de bestuursvergadering van 29 oktober op de site van het Dorpsplatform te staan.

Het bestuur van het DPK erkent dat het altijd moeilijk blijft om een beslissing te nemen als de inwoners verdeeld zijn over een kwestie. Het bestuur is er echter van overtuigd dat zij heel goed kennis heeft genomen van de feiten en dat zij naar vermogen objectief is geweest. De geluiden van voor en tegenstanders van CHP komen heel goed door in het Dorpsplatform.

Een groep bewoners van Oud Kamerik is van mening dat het DPK zich achter hun standpunt moet scharen.

Een andere inwoner merkt op dat het DPK een beslissing moet nemen in het belang van alle Kamerikers: het landschap en de Wetering is van ons allemaal.

De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van het Hoogheemraadschap.

De voorzitter sluit de bijeenkomst en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.

Schets - gebaseerd op bijlage B getiteld Geanonimiseerde rapportage v/e adres waar bebouwings- en funderingsonderzoek is uitgevoerd DM586474)