Verslag Openbare vergadering Dorpsplatform Kamerik 26 juni 2013

Aanwezig namens de gemeente:
De heer Cor van Tuijl (wethouder)
Mevrouw Jacqueline Scheenstra (beleidsmedewerker)

Te gast:
De heer Victor Molkenboer (burgemeester)
De heer Sander van Maarschalkerweerd – wijkagent gemeente Woerden
De heer Ton Hendrikse – nieuwe wijkagent Kamerik / Zegveld
Mevrouw Karen Walter, directeur bedrijfsmanagement Rabobank Rijn en Veenstromen

Agendapunten:
o Kennismaking met burgemeester Victor Molkenboer
o Voorstellen nieuwe wijkagent
o Verplaatsen Rabo geldautomaat
o Project Burgemeester Breenplantsoen
o Woninginbraken en Veiligheid
o Project Afvalscheiding
o Opening nieuwe Dorpsbrug en Kwakelburg

 

Opening, welkom en mededelingen
Klaas de Wit opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Kennismaking met burgemeester Victor Molkenboer
De burgemeester stelt zich voor. Hij heeft al op verschillende manieren met Kamerik kennisgemaakt, zoals tijdens Koninginnedag en de Weteringloop.
Molkenboer laat desgevraagd weten dat hij van plan is om langere tijd in Woerden te blijven. Lokaal bestuur heeft zijn voorkeur boven de landelijke of provinciale politiek. Bovendien is hij van mening dat er wel een aantal jaren nodig is om echt iets neer te zetten, samen met het gemeentebestuur en de bewoners.
Klaas de Wit vraagt de steun van de burgemeester voor de ambities van het dorpsplatform. Vooral omdat de budgetten voor de wijk- en dorpsplatforms door het college steeds verder zijn teruggeschroeft. Molkenboer laat weten dat het kernenbeleid de komende tijd op de agenda staat. "De lokale overheid kan niet zorgen voor leefbaarheid in wijken of dorpen, maar ze kan daar wel randvoorwaarden voor leveren." Molkenboer wil graag de discussie met de politieke partijen aangaan of de gemeente via de budgetten kan faciliteren dat wijken en dorpen meer zeggenschap krijgen. Molkenboer is daar een groot voorstander van.

Wijkagent
Ton Hendrikse is de nieuwe wijkagent voor Kamerik en Zegveld. Hendrikse stelt zich voor. Hij doet zijn werk in samenwerking met BOA's. Hij is te bereiken op 0900 8844. Wanneer hij geen dienst heeft, krijgt hij een belbericht en belt hij terug. Hendrikse zal zich nog aan de Kamerikers voorstellen met een stukje in de eerstvolgende Nieuwsbrief van het dorpsplatofrm.

Verplaatsen Rabo geldautomaat
Toelichting door mevrouw Karen Walter
Begin augustus 2013 wordt er binnen bij de PLUS een geldautomaat geplaatst. In september gaat de automaat bij de bank op het dorp weg.
Veiligheid is de belangrijkste reden voor de Rabo om automaten 'instore' te plaatsen. De automaat op het dorp was bovendien aan vervanging toe. Rabo is blij dat ze PLUS bereid heeft gevonden om de geldautomaat in de winkel te plaatsen. Daarmee blijft pinnen op het dorp mogelijk. Nadeel is dat er alleen gepind kan worden tijdens de openingsuren van de PLUS. De automaat wordt wekelijks bijgevuld. Op Koninginnedag wordt er een bus met een pinautomaat ingezet.

Project Burgemeester Breenplantsoen
Toelichting door Jacolien Meijers
Twee jaar geleden trok het dorpsplatform bij de gemeente aan de bel omdat het Breenplantsoen aan een flinke opknapbeurt toe was. De gemeente gaf aan dat er wel geld was voor onderhoud, maar niet voor een 'facelift'.
Daarop is er een werkgroep samengesteld vanuit het dorpsplatform. Zij hebben i.s.m. de gemeente en de bewoners van Kamerik een plan opgesteld om het plantsoen op te knappen. Afgelopen voorjaar is het gelukt om met behulp van sponsors en fondsen en geld van de gemeente om een aanvang te maken met de werkzaamheden. Het park is opgehoogd en er is gras gezaaid. In het najaar wordt er gesnoeid en nieuw groen aangeplant. Nu moet er een plan worden gemaakt voor de verdere inrichting van het plantsoen. Banken, verlichting etc. De irnichting staat gepland voor het voorjaar van 2014.
Direct omwonenden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Op 3 juli is er een open vrijwiligersavond in het oude gemeentehuis. Iedereen is dan welkom om mee te denken over de toekomst van het park onder leiding van een professionele hovenier.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de groep van vrijwilligers met elkaar twee keer per jaar het onderhoud doet door te snoeien, maaien, wieden en vuil op te halen. Dat past in het huidige beleid van de gemeente dat bewoners voor een deel ook zelf verantwoordelijkheid zijn voor de leefbaarheid van hun omgeving.
Vraag / suggestie voor de gemeente: plaats snel een of meer vuilnisbakken in het plantsoen.
Tip voor de werkgroep: benader de basisscholen of zij willen helpen bij klein onderhoud.

Woninginbraken en veiligheid
Toelichting door Sander van Maarschalkerweerd – wijkagent
Sander van Maarschalkerweerd laat door middel van een presentatie zien hoe makkelijk het voor een beroepsinbreker is om zowel 's nachts als overdag zijn slag te slaan omdat mensen hun huizen onvoldoende afsluiten en beveiligen tegen inbraak.
Voor veilig hang- en sluitwerk verwijst hij naar de site Politiekeurmerk veilig wonen.
Van Maarschalkerweerd adviseert om bij verdachte situaties eerder met 112 te bellen.

Project Afvalscheiding
Tijdens de vorige vergadering heeft wethouder Cor van Tuijl een toelichting gegeven op de pilot omgekeerd inzamelen die in het najaar van 2013 in Kamerik van start gaat. Het dorpsplatform is daarop uitnodigd voor een excursie naar Zwolle, waar het omgekeerd inzamelen al praktijk is.
Jan Stol was één van de deelnemers vanuit Kamerik. Jan heeft de ins en outs rond de pilot bestudeerd, daarbij heeft hij cijfers uit meerdere gemeentes betrokken waar het afval op deze of op een andere manier wordt gescheiden.
Conclusies:
o Afval scheiden heeft het meeste succes als burgers goed gemotiveerd worden
o Het plaatsen van ondergrondse containers is niet persé nodig om het afval succesvol te laten scheiden
o De ondergrondse containers betekenen een hoge investering en slechte serviceverlening voor de bewoners
o Er moet draagvlak voor zijn bij de bewoners
o Er had een inspraakprocedure voor gehouden moeten worden

Wethouder Van Tuijl zegt dat bewoners straks minder gaan betalen omdat de kosten voor het ophalen teuglopen en de opbrengsten van het opgehaalde afval omhoog gaan.
De heer Van Viegen brengt hier tegenin dat de bewoners straks gewoon terugkrijgen wat ze eerder teveel hebben betaald, een sigaar uit eigen doos dus.
Van Viegen is voorstander van een nulmeting voordat de pilot van start gaat. Hoe kan straks anders achteraf beoordeeld worden of de pilot een succes was?
Van Viegen vindt het gewicht van het afval dat straks wordt opgehaald niet in verhouding tot het gewicht van het afval dat naar de ondergrondse containers moet worden gebracht.

De wethouder bevestigt dat het tarief aan de hoge kant was en dat er een reserve is opgebouwd. Daarmee is het milieustation gebouwd en wordt het nieuwe systeem van afvalinzameling betaald. En bewoners krijgen dus te maken met een lager tarief.

De pilot stond in een beleidsplan dat vorig najaar is aangenomen door de gemeenteraad. Bezwaar tegen dat besluit is niet meer mogelijk. Bewoners kunnen wel een brief naar de gemeente sturen waarin zij hun bezwaren kenbaar maken.

De bewoners van de Cope en de Berkenhof vragen of de huidige manier van inzamelen met inpandige containers voor hun gehandhaafd kan worden.
De wethouder is bekend met de uitzonderingspositie van de Cope en de Berkenhof. Tevens is hij bereid om te zoeken naar oplossingen voor bewoners voor wie het wegbrengen van het afval een probleem is, in verband met hun leeftijd of verminderde mobiliteit.

De wethouder laat desgevraagd weten dat als uit de evaluatie blijkt dat het op deze manier inzamelen van afval niet werkt, dat het systeem dan niet wordt uitgerold over Woerden.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de situatie in Kamerik globaal dezelfde is als die in de rest van de gemeente Woerden.

Op 10 juli 2013 organiseert de gemeente is er een inloopmoment in De Schulenburch. Daar hangt dan ook de kaart met de locaties van de ondergrondse containers. Verdere discussie / overleg is dan mogelijk.

Klaas de Wit geeft aan dat het bestuur van het dorpsplatform binnenkort bij elkaar komt om een advies naar de gemeente te formuleren over de pilot en dat ze de input van vanavond daarbij zal betrekken.

Opening nieuwe Dorpsbrug en Kwakelburg
Op 6 juli a.s. om 19.00 uur wordt de Kwakelbrug geopend. Om 18.30 is er muziek en een puzzeltocht op weg naar de Kwakelbrug.
Daarna volgt de Dorpsbrug, deze wordt om 20.15 uur geopend met na afloop een gezellige feestelijke avond. Iedereen is van harte welkom.

Rondvraag
o Wanneer worden de bermen gemaaid, vooral in de Beukenlaan is het hard nodig.
o Wanneer wordt de Van Teylingenweg geasfalteerd?
Wethouder Groeneweg beloofde het een aantal jaar geleden al. De gemeente wist wanneer er geld voor onderhoud en reconstructie beschikbaar zou moeten zijn. Het duurt nu alweer een jaar te lang voordat het gerealiseerd wordt.
Antwoord wethouder: dit jaar wordt alleen gerepareerd om ongelukken te voorkomen. Volgend jaar volgt de echte reconstructie. Ondertussen worstelt de gemeente met het gegeven dat de weg weer te snel kapot zal worden gereden omdat er te zwaar verkeer overheen gaat in de vorm van landbouwmachines, veevoederauto's en melkwagens.
o Complimenten voor de Nieuwsbrief!
o Denkt het DPK wel goed na hoe ze jonge mensen in het bestuur zouden kunnen krijgen?
Antwoord: ja, en daar wordt in de laatste Nieuwsbrief ook een oproep voor gedaan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.