Verslag vergadering Dorpsplatform Kamerik 4 juni 2014 – in de Gekeerde Kanis

Aanwezig namens de gemeente: wethouder Cor van Tuijl en beleidsmedewerker Jacqueline Scheenstra

 

1. Opening en welkom
Voorzitter Klaas de Wit opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 27 maart 2014 is nog niet op de website geplaatst in verband met problemen met de website.

4. Bouwen in de Kanis
Timpaan is eigenaar en ontwikkelaar van het perceel grond in het Pastorielaantje dat nu al geruime tijd braak ligt en dat een rommelige aanblik geeft door het puin dat er ligt.
Aanwezig is Leonie Buur van Timpaan. Zij vertelt dat Timpaan 7 vrijstaande woningen wil realiseren in het Pastorielaantje. In de afgelopen maanden is in samenwerking met de gemeente een wijzigingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van deze nieuwbouwlocatie.
Leonie Buur deelt een enquête uit over wonen in de Kanis. De resultaten van de enquête worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de woningen.
Verschillende bewoners en direct omwonenden uiten hun ongenoegen over de aanblik van het terrein. "Kan het daar niet opgeruimd en onderhouden worden totdat de grond verkocht is? Wij kijken nu al vier jaar tegen die rommel aan. Kan Timpaan daar toezegginen over doen naar de bewoners?"
Leonie Buur zegt dat als het overlast geeft, dat Timpaan er iets aan moet doen. Zij zal dit bij Timpaan overbrengen.
Andere vragen en reacties:
- Zet het om naar een project voor starterswoningen, daar is veel behoefte aan
- Zoek samenwerking met woningcorporatie GroenWest
- Is er een mogelijkheid om een kavel te kopen en er zelf een woning op te bouwen?
- Komen er trillingsmeters op de woningen in de omgeving wanneer met de bouw wordt begonnen? Antwoord Leonie Buur: ja, er worden foto's gemaakt van de woningen in de omgeving en er worden trillingsmetingen gedaan tijdens het heien. In principe valt dit onder verantwoordelijkheid van de aannemer, maar Timpaan houdt het in de gaten.
- Leonie Buur laat desgevraagd weten dat het gaat om zeven vergunningen.
- Hoe verloopt het overleg met de gemeente? Wethouder Cor van Tuijl antwoordt dat de gemeente graag meewerkt aan het aanpassen van het plan. Onlangs is er nog overleg geweest en Timpaan gaat ervoor zorgen dat de omheining in orde komt en dat het gebied toonbaar wordt.

5. Evaluatie van de op 10 december 2013 gekozen vijf punten van de dorpsagenda
- Onderhoud stoepen en wegen en een beter toezicht op de uitvoering daarvan
o Wethouder van Tuijl zegt dat er sprake is van vertraging bij de uitvoering omdat het gebied groter is dan gedacht. Dat betekent echter geen afstel: Het Overzicht wordt bij voorkeur nog dit najaar aangepakt.
o Onlangs is er een rondgang geweest met de bewoners, zij konden hun wensen kenbaar maken. Wanneer komt daar de uitslag van en de besluiten die er uit voortvloeien?
Wethouder Van Tuijl zegt dat daar zeker een terugkoppeling van komt. De opmerkingen worden uiterst serieus genomen.
o Wordt het stuk Mijzijde tot de Van Leeuwenbrug meegenomen? Wethouder Van Tuijl weet dat niet.
o Ten aanzien van het ophogen van delen van Kamerik geeft een bewoner van De Werf aan dat dit traject daar een aantal jaren geleden prima verlopen is.
o Is het nog steeds de bedoeling om de Van Teylingenweg in 2014 op te knappen?
Antwoord van de wethouder: Dat is nog steeds de bedoeling. De Mijzijde gaat er niet in mee. De parkeerplaats bij de begraafplaats wordt wel meegenomen.
o Basisschool De Wijde Blik hoopt dat het hoogteverschil goed wordt opgelost, anders wordt het schoolplein een waterballet.
o Verzoek om weer belijning aan te brengen op de Van Teylingenweg.
o Advies aan de gemeente om de brug bij de begraafplaats niet op te lappen, dat is zonde van het geld. De brug is zo slecht, hij moet vernieuwd worden.
o Het verkeer via de Berkenlaan is een hele verbetering. Het is ook verbeterd door de 30 km zone ter plaatse.
- De sleutelclub
Maarten Verheij heeft een ander pand gevonden voor de sleutelclub, in hetzelfde gebied als waar de club nu gevestigd is. Nu moet de begroting nog rondkomen. De sleutelclub ondervindt alle medewerking van de gemeente. Binnenkort is er een gesprek gepland met het hele college.
- Alcohol- en drugsproblemen onder jongeren in Kamerik
Jacqueline Scheenstra vertelt dat er onderzoek naar is gedaan. Kamerik springt er niet uit in negatieve zin. De gemeente zou wel een thema-avond over dit onderwerp kunnen organiseren. Jacqueline Scheenstra wil dat in het najaar met betrokken partijen bespreken.
- Het behoud van de kinderboerderij, educatie, bezoekerscentrum en het pierenbadje
Cees Meijers vraagt of de educatie geschrapt is? Scholen hebben een brief ontvangen van Stichtse Groenlanden, gedateerd 20 mei 2014, waarin de scholen worden geïnformeerd dat er geen educatief programma meer georganiseerd wordt op de kinderboerderij en het recreatieterrein Oortjespad.
Tineke Mees (DPK) bevestigt dat het bestuur van het recreatieschap besloten heeft om definitief te stoppen met educatie. De scholen zijn hierover geïnformeerd en de educatiemedewerker is ontslagen. Het recreatieschap wil het gebied gaan verpachten.
Een leerkracht van De Wijde Blik betreurt de gang van zaken. Het was een mooie buitenactiviteit binnen Kamerik.
Bewoners hebben contact gezocht met het Recreatieschap. Het Recreatieschap reageert echter nergens op.
De wethouder zegt dat hij het zal aankaarten binnen het college.
Ruud Mees roept de aanwezige Kamerikers op om in actie te komen voor het behoud van de educatie aan het Oortjespad. "Dit punt staat op nummer 3 van de dorpsagenda, daar moeten we toch meer aan doen dan we nu laten blijken." Mees pleit voor een groepje vrijwilligers dat zich, net als bij het Breenplantsoen, sterk maakt om de educatie op het Oortjespad te behouden voor Kamerik. Het Oortjespad trekt meer dan 200 schoolklassen per jaar, ook uit Vleuten en De Meern, zo'n 8.000 bezoeker in totaal.
De wethouder en het dorpsplatform ondersteunen dit initiatief van harte.
Aan het einde van de vergadering melden zich de volgende vrijwilligers: Ester van De Wijde Blk, Bas Verduin, Ruud Buurman en Ruud Mees.

Het plan van Cees Meijers voor een vrijliggend fietspad langs het Oortjespad staat op de langetermijnplanning. Meijers heeft een toezegging van de gemeente dat dit binnen vier jaar gerealiseerd wordt.

6. Kanis Leeft!
Opmerkingen over het onderhoud van de openbare ruimte in de Kanis:
- Wanneer worden de stekels bij Okkerman gemaaid?
- Bijna alle lantaarnpalen staan scheef, het ophangen van de bloembakken viel niet mee.
- In de Roerdompstraat staat het slootwater in de straat, de straat ligt zo'n 60 à 70 cm te laag.
- Onderhoudsniveau C betekent blijkbaar overal brandnetels en onkruid. En als er gemaaid is liggen de stoepen vol met gras.
- De ondernemers die het onderhoudswerk doen komen niet meer uit de regio, ze komen zelfs uit Huizen.
- Toezicht door gemeenteambtenaren op de onderaannemers is belangrijk.
- Delen van de Kanis zitten al vijf weken zonder straatverlichting. Melden helpt niet.
- Onderhoud openbare ruimte is punt 1 van de dorpsagenda.
Reactie wethouder Van Tuijl: Niveau C geeft niet het meest ideale beeld. De werkzaamheden worden weggezet in regie-bestekken, daar doet de gemeente dit jaar voor het eerst ervaring mee op. Toezicht op de onderaannemers: we proberen de aannemers aan te spreken dat ze zich eraan houden dat de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. De aannemers komen niet allemaal uit de regio Woerden. De gemeente wil bij de aanbesteding van het werk de markt niet afsluiten voor aannemers van buiten Woerden. De aanbesteding wordt gedaan op basis van beste prijs / beste kwaliteit.
Kanis gaat mee in de reguliere bestekken. De verzakkingen geven wel een slechter beeld. De wethouder gaat na wanneer de Kanis in beeld komt voor de ophogingsprojecten, maar er is al jaren te weinig geld. Zegveld, Kamerik, Kanis en delen van Woerden hebben dezelfde problemen, daar is veel geld voor nodig. Genoemde gebieden staan op een lijst om binnen vier à vijf jaar aan te pakken.
Verandering van onderhoudsniveau is op zich wel een optie om te overwegen voor een bepaald gebied.

7. Enquête omgekeerd inzamelen huisvuil
De enquêtes moesten 22 mei 2014 worden ingeleverd, is er al iets te melden?
De wethouder zegt dat de response boven het landelijk gemiddelde ligt. Over de inhoud kan hij pas na de zomervakantie mededelingen doen.
Ervaringen van de bewoners met het omgekeerd inzamelen:
- Er staan regelmatig zakken naast de containers.
- De container bij De Wijde Blik staat bij de zebra, dat levert een onveilige situatie op.
- De wethouder bevestigt dat er binnenkort een koffie-ochtend is voor bewoners van De Cope over het afvalprobleem.

8. Rondvraag
- Waarom moest er een vijfde wethouder komen?
Antwoord: dat is een politieke keuze.
- Suggestie om voor de volgende openbare vergadering het Waterschap uit te nodigen om te vragen hoe ver ze zijn met de plannen. Verschillende dingen gaan niet door omdat het Waterschap kampt met geldgebrek.
- Vier wethouders is inderdaad wel genoeg. En het is heel teleurstellend dat de partijen die verloren bij de verkiezingen het college vormen en dat de winnaars buiten spel staan.
- De wethouder kan vanavond nog geen mededelingen doen over het voetbalveld.
- Op het voetbalveldje aan de Kanis zijn de doelen verdwenen.

De voorzitter sluit de vergadering.